06aug

Målbar utvikling av bærekrafts mål

Implementering av forbedringstiltak for FN’s 17 bærekrafts mål kan være en utfordrende oppgave for bedrifter. En målrettet og strukturert tilnærming kan bidra til å sikre målbar utvikling og kontinuerlig forbedring. Her er en plan for 3, 6, 9 og 12 måneder:

3 måneder:

Kartlegging av nåværende praksis: Gjennomfør en grundig analyse av virksomheten for å identifisere områder som påvirker bærekraft og SDGs. Sett opp en liste over prioriterte bærekrafts mål som bedriften ønsker å jobbe mot.

Utvikling av mål og indikatorer: Definer konkrete og målbare mål for hvert prioriterte bærekrafts mål. Identifiser indikatorer som vil bli brukt til å overvåke fremgangen mot disse målene.

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekrafts målene for neste 3 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Engasjement og motivasjon: Involver ansatte, ledelse, kunder, leverandører og andre interessenter i diskusjoner om bærekraft og viktigheten av SDGs. Skap bevissthet og forpliktelse til å støtte bærekraftige praksiser.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekrafts målene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

6 måneder:

Utvikling av handlingsplan: Lag en handlingsplan som tydelig angir hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de definerte bærekraftsmålene for neste 6 måneder. Del opp planen i delmål og sett ansvarlige for hvert tiltak.

Implementering av tiltak: Start implementeringen av de identifiserte forbedringstiltakene. Ha regelmessige møter og oppfølgingssesjoner for å sikre at fremdrift og måloppnåelse blir blir fulgt opp og implementert.

Rapportering og kommunikasjon: Begynn å rapportere fremgangen mot bærekraftsmålene internt og eksternt. Kommuniser virksomhetens innsats og resultater knyttet til bærekraft for å styrke tillit og engasjement. Belønn og berøm innsats og resultater og skap eierskap.

9 måneder:

Evaluering av resultater: Gjennomfør en grundig evaluering av resultatene av implementerte tiltak. Vurder hva som har fungert bra og hva som kan forbedres. Juster eventuelt målene, tiltakene, trenings mengde. Ansvaret deles av flere eller andre medarbeidere for å skape større eierskap til forbedringsprosessen.

Tilpasning av tiltak: Basert på evalueringen, tilpass handlingsplanen og gjør eventuelle nødvendige endringer i tiltakene for å forbedre effektiviteten og oppnå bedre resultater.

Styrking av partnerskap: Bygg sterke partnerskap med andre organisasjoner og bedrifter som deler lignende bærekrafts mål. Samarbeid om prosjekter og initiativer som kan styrke virksomhetens påvirkning. I vår plattform har vi etablert ulike samhandlings-forum basert på ulike Bærekrafts mål der du og din bedrift kan møte andre selskaper som jobber med de samme målene som dere. Kunnskapsdeling og beste praksis satt i system.

12 måneder:

Konsolidering og ekspansjon: Bygg videre på det som har fungert godt og utvid arbeidet med å inkludere flere SDGs. Fortsett å integrere bærekraft i virksomhetens strategi og kultur.

Feiring av fremgang: Feir de oppnådde resultatene og anerkjenn innsatsen til alle ansatte og interessenter som har bidratt til bærekrafts målene.

Kontinuerlig forbedring: Forplikt deg til kontinuerlig forbedring og bærekraftige praksiser på lang sikt. Sett opp en plan for å fortsette å jobbe mot SDGs i fremtiden.

Oppsummert:

Viktigst av alt, hold kontinuerlig fokus på engasjement, motivasjon og ledelse gjennom hele prosessen. Bærekraft er en reise, og kontinuerlig forbedring med konkret støtte, måling og oppmuntring er nøkkelen til å oppnå suksess med implementeringen av FN’s 17 bærekrafts mål.

Improve Performance International AS operer under merkenavnet “Improve” og ble etablert for å sikre målbar vekst og utvikling av SMB-bedrifter og større virksomheter i Norge og internasjonalt. Plattformen og systemene for virksomhetsutvikling er skalerbart og tilgjengelig også på Engelsk.

Vi har utviklet en digital plattform som der vi har etablert ulike forum for ledere og nøkkelpersonell for å jobbe systematisk med utvikling av bærekrafts mål.

Gründeren bak selskapet har i 33 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst. Vi har utviklet en «Bærekrafts mål-Profil» der selskaper kan definere en utviklingsplan fordelt på 3-12 måneder. I tillegg har vi implementert FN`s foreslåtte tiltak (169) i løsningen. Dette forenkler forbedringsprosessen betraktelig!

Les mer her: https://improveperformance.no/service/digital-utvikling-av-baerekraftsmal/

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improve.no

Web: https://improveperformance.no/

05aug

Hvordan sikre lederutvikling?

Sikring av lederutvikling er kritisk for å sikre bærekraftig vekst og suksess. Når bedriften vokser raskt, må lederne være godt forberedt på å møte de utfordringene som følger med ekspansjonen. Her er noen tiltak for å sikre målbar lederutvikling:

 • Identifisere lederpotensial: Identifiser tidlig ansatte med potensial til å bli fremtidige ledere. Vurder ikke bare faglige ferdigheter, men også lederegenskaper som motivasjon, kommunikasjon, teamarbeid og problemløsning. En utfordring vi ofte ser er at gründer og ideskaperen blir for lenge øverste leder i selskapet. Slipp andre til før det er for sent.
 • Utviklingsplaner: Lag individuelle utviklingsplaner for dagens og potensielle nye ledere, tilpasset deres unike styrker og utviklingsområder. Disse planene bør inkludere trening og kurs i lederrollen, workshops, mentoring, og andre læringsmuligheter. Noen er gode på å sikre økonomisk styring, andre er gode på utvikling av team, andre er gode på salg og markedsføring. Sist men ikke minst viktig,  hvor gode er dere til å spille hverandre gode og respektere ulikhet?
 • Mentorprogrammer: Etablér mentorprogrammer hvor erfarne ledere gir veiledning og rådgivning til yngre talenter. Dette bidrar til kunnskapsoverføring, økt engasjement, og skaper sterke bånd mellom ansatte. Vi har en rekke mentorer i vår plattform som kan støtte deg i den videre skaleringsprosessen.
 • Lederutviklingsprogrammer: Invester i spesialiserte lederutviklingsprogrammer som fokuserer på ledelsesmessige ferdigheter som strategisk tenkning, beslutningstaking, konflikthåndtering og teamledelse, tilpasset din virksomhet og konkurransesituasjon.
 • Ekstern trening og sertifiseringer: Oppmuntre ledere til å delta på eksterne treningsprogrammer og oppnå relevante sertifiseringer innenfor deres felt. Dette utvider deres kompetansebase og gir dem tilgang til beste praksis fra bransjen.
 • Cross-funksjonell opplæring: Gi lederne muligheten til å jobbe på tvers av avdelinger, selv om dere kanskje bare er 8-15 ansatte og la de få innsikt i ulike aspekter av virksomheten. Dette gir en helhetlig forståelse av virksomheten og fremmer samarbeid.
 • Feedback og evaluering: Gjennomfør jevnlige evalueringer og tilbakemeldingssamtaler med lederne for å identifisere styrker og forbedringsområder. Bruk tilbakemeldingen til å tilpasse utviklingsplaner og treningstiltak. Vårt Performance management system sikrer en målbar utviklingsprosess!
 • Ledergruppemøter: Organiser jevnlige ledergruppemøter hvor ledere kan dele erfaringer, diskutere utfordringer og samarbeide om strategiske initiativer. Dette fremmer en felles forståelse av virksomhetens mål og retning. Vår digitale plattform har bl.a. Leder-Forum der ledere møter andre ledere for relasjonsbygging og kompetanseutvikling.
 • Støttende ledelseskultur: Skap en støttende og inkluderende ledelseskultur hvor lederne oppmuntrer til åpen kommunikasjon, dele kunnskap og tilby hjelp til hverandre.
 • Tilrettelegg for personlig utvikling: Oppmuntre lederne til å forfølge sine personlige karrieremål og interesser. Dette kan bidra til å opprettholde motivasjon og engasjement.

Husk at lederutvikling er en pågående prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og investering. Ved å investere tid og ressurser i å utvikle talentfulle ledere, vil Scaleupen kunne styrke organisasjonen din slik at du sikrer langsiktig suksess til glede for deg og dere som gründere, eiere og styre.

Improve Performance International AS er etablert for å sikre vekst for Startups og Scaleups. samt større virksomheter internasjonalt. Vi har utviklet en digital plattform som gir dere tilgang til kapital og målbar kompetanse utvikling. Gründeren bak selskapet har i 33 år utviklet et Performance Management system som sikrer vekst.

Ta gjerne kontakt så kan vi diskutere dine behov.

Mail: ronny@improve.no

Web: https://improveperformance.no/

09mai

Hvorfor ledertrening fungerer

Du har sikkert vært med på endel ledertreninger tidligere og om du tenker etter – hva var det som gjorde at nettopp det du husker best er det som funket mest?

Det er sikkert en rekke årsaker til dette men vil tro at det handler om at det var:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

Er det virkelig så enkelt? Nei – enkelt er sjeldent koblet til forbedringsprosesser – dessverre.

Prosess kjennetegn

Våre prosesser kjennetegnes av:

 • Tilpasset.
 • Praktisk.
 • Nyttig.
 • Målbart.

I tillegg har vi etablerte treningsprinsipper:

5 treningsprinsipper

 1. Tid og refleksjon er nødvendig forutsetning for all utvikling.
 2. Den enkelte leder utarbeider sin egen utviklingsplan (Basert på 360 vurdering).
 3. Deltakerne vil få tilbakemelding og måling med jevne mellomrom.
 4. Utvikling av  ferdigheter innen ledelse må vises i konkrete handlinger.
 5. Deltakernes overordnede leder må engasjere seg i programmet for å oppnå gode resultater.

Digitalt trenings system

Improve er utviklet siste 30 år basert på Microsoft teknologi og har vært bærebjelken i alle utviklingsprosesser vi har gjennomført. Deltakerne vil få en skreddersydd utviklingsplan som digitalt gjennomføres, måles og implementeres.

Forbedringstiltakene er allerede utviklet og testet og på en enkel måte er disse tilgjengelige i vårt treningssystem.

Digital loggføring av tid og performance via vår treningsdagbok ivaretar kontinuitet, refleksjon og mestring.

Lederutviklingsprogram

 • Individuell lederutvikling.
 • Teamutvikling av ledergruppen.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Mål. Strategi. Visjon. Verdier.
 • Målstyring og prestasjons ledelse.
 • Salgsledelse.
 • Serviceledelse.
 • Train The Trainer program for Ledere.

Ta gjerne kontakt for å diskutere hvordan vi kan utvikle dine ledere!

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155

09mai

De små skritt mot forbedring

 • Hva kjennetegner tankesettet til de som lykkes?
 • Hva kjennetegner handlingene til de som lykkes?

Noen kjennetegn..

De jobber med kontinuerlig utvikling og forbedring.

De har et mentalt tankesett som overgår de fleste.

Men du trenger ikke være verdens # 1 til å dra dette opp til et høyere nivå.

Det handler om de små skritt mot forbedringer.

I forhold til ditt ståsted.

Det handler om å ha en systematisk plan.

Med realistiske mål.

Med konkrete oppgaver.

Med noen som kjenner til dine mål og som støtter deg.

Et system som hjelper deg med å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp dine aktiviteter.

For med disse punktene over – vil du lykkes enklere og raskere.

Federer har sikkert et slikt apparat og system rundt seg.

Men du er ikke Roger Federer – du er deg selv.

Det handler om valg, retning, system og motivasjon.

Det starter med rett tanker, positiv mental innstilling, og kanskje enda sterkere positiv mental visualisering; din evne til å se for deg hvordan du ser ut og hvordan du føler deg når du har nådd ditt mål.

Uansett hva du måtte tenke når du leser dette vi skriver her så har det fenget en interesse hos deg.

Det er dette som har drevet oss i 33 år og vi drives fortsatt av å finne nøkkelen til det som driver positive prestasjoner og det starter med de små skrittene:).

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155

09mai

Lidenskap til salg = Nøkkelen til suksess

LEDERE SOM LYKKES HAR FOKUS PÅ SALG

For 33 år siden ble ResultatPartner etablert og skapte allerede da et gjennombrudd i målbar utvikling av salgsorganisasjoner i alle størrelser og bransjer. I dag har vårt velprøvde salgstreningsprogram gjort oss til en av de ledende innen salgs- og ledertrening, med tusenvis av opplæringer siden den gang.

Mens mye har endret seg i næringslivet siden den gang, har ResultatPartner og Improve Performance Management & Training Systems bistått rundt 550 selskaper og i overkant av 20.000 deltakere har alle bidratt til det vi er i dag.

Vi så tidlig at ledere hadde et felles problem nemlig å kunne måle og sikre gjennomføring av tiltak som påvirket selskapets resultater.

Vi har opparbeidet oss et godt rykte for å gi selgere den innsikten de trenger for å lykkes i dagens tøffe marked.

Vi tror at nøkkelen til suksess for alle selskaper bør være drevet av en “lidenskap for å sikre salg”.

Faktum er at enhver ansatt bør være klar over at bedriftens vekst er basert på å sikre salg. Det er derfor vi fokuserer på salgs-forbedring som et av nøkkel-elementene for å sikre vekst for både oppstart selskaper og vekst selskaper.

Det handler om å definere din målgruppe.

Definere hva som er unikt med dine tjenester og hvilken vedi dette skaper for din målgruppe.

Det handler om å sette av tid til proaktivt salg!

Gjennomføre en strukturert møte booking til nye kunder – til fastsatte tider, med god og gjennomtenkte “maler” for ulike pitcher.

Med gjennomtenkte svar til innvendinger.

Med gjennomtenkt styring mot å få aksept for et uforpliktende møte.

Din mentale innstilling vil påvirke resultatet av din møte booking og til salg generelt sett.

Om du ikke liker møte booking så høres det i andre enden av telefonen.

Om du før møtet tenker at ditt tilbud er for dyrt, at det ikke helt treffer på kundens kravspesifikasjon og behov, eller du tenker at du kanskje ikke har sterke nok referanser som passer til produktet/tjenesten du selger; så vil resultatet styres av disse mentale innstillingene.

Fordi det handler om “innstillinger” som i ordets rette forstad betyr at du kan stille inn ditt mentale program.

Tenk at:

 • Produktet mitt er unikt!
 • Produktet VIL løse kundens behov!
 • Produktet vil løse et stort behov hos kunden og er egentlig en gavepakke til kunden!

Salgs ferdigheter er de ferdighetene du trenger for å lykkes med salg.

Vi har utviklet vår egen Salgs Ferdighets Profil – en profil vi har benyttet i 30 år og som består av 40 ferdigheter innen salg.

Profilen benyttes i all vår salgstrening der deltakerne vil jobbe med systematisk utvikling i 3-6-9 eller 12 måneder.

Prosessen støttes opp av Improve samt nærmeste salgsleder – det gir målbare resultater!

Ta gjerne kontakt med oss i fht å sikre dine salgsresultater!

Mail: ronny@improve.no

Mobil: 9280 4155