FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Det er totalt 17 mål og 169 delmål.

En bærekraftig utvikling gjør at samfunnet løser dagens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer samtidig som man sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. Improve har en klar strategi på at alle sentrale aktiviteter som utøves i selskapet skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet. Det betyr blant annet at Improve skal strebe etter å oppnå en god balanse mellom klima og miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring. Dette gjelder både interne forhold i selskapet og hva vil leverer av produkter og tjenester til våre kunder. 

Vi har valgt bærekrafts mål nummer:

  • 3; God helse og livskvalitet,
  • 4; God utdanning,
  • 9; Industri innovasjon og infrastruktur,
  • 17; Samarbeid

for å nå målene.

Dette er de 4 hovedområdene vi har valgt som våre fokusområder for å bidra til bærekraftig utvikling.

AMBISJON

Vår ambisjon er å forbedre prestasjoner og resultater for nasjonale og globale Startups og Scaleups samt større selskaper.

GLOBALT PROBLEM

Global helse står på Verdens helseorganisasjons (WHO) agenda, så vel som et av FNs 17 bærekraftige mål, som begge deler en felles ambisjon og visjon om å etablere globale tiltak som vil skape bærekraftige forbedringer i menneskers fysiske, mentale og sosiale helse.

Som et eksempel er det nå bekreftet at mer enn 2 milliarder mennesker i verden lider av fedme og fedme. Det er flere milliarder mennesker som sliter psykisk og sosialt.

Tilsvarende er det et globalt problem der 80% av oppstartsselskaper er enten lagt ned eller gått konkurs ila. de første fem driftsår.

Vi mener det må tas en global beslutning om å organisere definerte tiltak på et overordnet landnivå.

Forbedrings prosessen skal være helhetlig samt utnytte samt integrere nødvendig teknologi i systematisering av forbedringstiltak.

Vår digitale forbedrings plattform skal gjøre det lettere å nå mål knyttet til utvikling av selskaper livskvalitet og livsstil i fht. helse relaterte tiltak.

Samtidig vil vår teknologi gjøre det lettere for helsepersonell å systematisere forbedringsprogrammer hos pasienter både under trening på sykehus, men også hjemme.

I tillegg vil helsepersonell kunne utvikle og forbedre egne satsingsområder innen ledelse, kommunikasjon, samhandling og nøkkeltall.

Tilsvarende vil Startups og Scaleups sikre sin nasjonale eller globale suksess på en systematisk måte.

KONSEPT

Improve identifiserer og utvikler digitale verktøy og plattformer som styrker og effektiviserer ytelses- og resultatorienterte prosesser mot ulike målgrupper.

Improve sin oppgave er å forbedre forretningsmessige og personlige mål på en raskere og mer effektiv måte.

Vi retter oss mot langsiktige forbedringsprosesser med kontinuerlig oppfølging av brukere.

Ved individuelle og skreddersydde forbedringsplaner basert på den enkeltes egne forutsetninger, ambisjoner og ønsker, utvikles et skreddersydd program for utvikling.

Det settes kort- og langsiktige mål, og gjennom personlig oppfølging og såkalte bruker fellesskap (både IRL og virtuelle) økes sannsynligheten for å oppnå ønsket effekt og resultat.

Digitale videokonferanser er en effektiv måte å systematisere prosessen gjennom vår løsning.

DIGITAL PLATTFORM

Improve har samlet all relevant informasjon for brukerne på én plattform: Her vil brukere kunne finne sitt eget program, sine egne resultater og progresjon, i tillegg til å ha et nettsamfunn hvor brukere deler erfaringer og gir hverandre støtte og motivasjon i åpne eller lukkede fora.

I tillegg ønsker vi å utvikle kunstig intelligens for å sikre høyere kvalitet og redusert tid i innsamlingen og strukturering av data, herunder fremdrift mot forbedringsområder, strukturering av læringsprosesser (maskin læring) i henhold til læring, beste praksis, tid, intensitet, repetisjon og mer. Dette sikrer mestring og motivasjon samt fremgang.

INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Vi er et selskap drevet av innovative og bærekraftige løsninger som skaper varige verdier og håper vi kan skape dette sammen med økosystemet i Norge og i utlandet.

Våre bærekraftsmål